Liječničko uvjerenje za privatne iznajmljivače? Više ne treba!!!

lumbardaPoštovani privatni iznajmljivači, ukinuta je obveza ishođenje liječničkog uvjerenja.

Na temelju odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/2006., 43/2009., 88/2010., 50/2012., 80/2013. i 30/2014), ministar turizma uz suglasnost ministra zdravlja, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/2007., 58/2008. i 45/2009.), u članku 15. stavak 2. briše se. Stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 2.
Iza članka 22. poglavlje: »V. ZDRAVSTVENI UVJETI IZNAJMLJIVAČA« s podnaslovom i člancima 23. – 26. briše se.
Dosadašnja poglavlja VI. – VIII. postaju poglavlja V. –VII.
Članak 3.
U članku 30. stavku 7. riječi: »atestiran od akreditiranog laboratorija u pogledu« zamjenjuju se riječima: »s izjavom o«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/9
Urbroj: 529-3-14-3
Ministar Darko Lorencin, v. r.

Na ovom linku možete pročitati pravilnik na koji se ove izmjene odnose.
Sva ostala dokumentacija ostala je ne promijenjena. . .

Ukoliko tek krećete u iznajmljivačke vode, prilikom ishođenja zahtjeva za upis u Upisnik obavljenju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu potrebno je priložiti:

1. Preslik osobne iskaznice
2. Dokaz o vlasništvu nad prostorom
3. Liječničko uvjerenje – nije potrebno ishoditi
4. Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 120,00 kuna u korist Državnog proračuna žiro račun 1001005 – 1863000160, poziv na broj: 64 (5002 – 1597 – OIB)
5. Obrazac – Uvjeti za kategorizaciju apartmana, app. sudio, soba ili kuće za odmor u domaćinstvu
6. Potvrda o legalizaciji objekta
7. Dokaz da je građevina izgrađena u skladu s propisima o gradnji: Za građevinu prije 15.02.68. g.
a.) Uvjerenje Državne geodetske uprave (katastarskog ureda) da je građevina izgr. prije 15.02.68 g.
b.) Uvjerenje nadležnog upravnog tijela županije (Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Ispostava Korčula)da je građevina izgrađena prije 15.02.68. g. Ako Državna geodetska uprava ne raspolaže s podacima na temelju kojih se može izdati takvo uvjerenje.

Speak Your Mind

*